sur machineA

 exportfs -i -o root=machineB /toto/tata

sur machineB

 mount machineA:/toto/tata /point/de/montage